ارزیابى نقدهاى برنامه هاى توسعه اقتصادى ایران
44 بازدید
محل نشر: اقتصاد اسلامی » پاییز 1381 - شماره 7 (20 صفحه - از 117 تا 136)
نقش: نویسنده
سال نشر: 00/0/0
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
این مقال برآن است که با ارائه مدلی برای ارزیابی نقد برنامه‌های توسعه اول و دوم، نقدهای بخش اقتصادی دو برنامه مزبور را با تأکید بیش‌تر بر برنامه دوم توسعه، ارزیابی کرده، در یک بررسی میدانی نشان دهد که نقدهای مزبور، اغلب جزئی‌نگر، غیرروشمند و روبنایی است و در بیش‌تر آن‌ها، به جهان‌بینی و ارزش‌های حاکم بر برنامه‌های توسعه توجه نشده است. همچنین این مقاله پس از ارائه مدل ارزیابی نقدها از دو جهت «مقیاس» و «روش» نقد (با صرف‌نظر از محتوا)، براساس مدل پیشنهادی به ارزیابی نقدهای اقتصادی بر برنامه توسعه می‌پردازد.
آدرس اینترنتی